ระบบรายงานผลการดำเนินการรายเดือน (e-Documents)
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
วันที่ 24 มิ.ย. 2567
 
ตรวจสอบผลการส่งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
รหัสผู้ใช้  
 
รหัสผ่าน  
   ตรวจสอบทุกรายงาน คลิกที่นี่ !!
   ตรวจสอบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555 คลิกที่นี่ !!
 
 
วิธีการบีบอัดข้อมูลก่อนทำการส่งไฟล์ คลิกที่นี่
ลำดับที่ แบบฟอร์มรายงาน download File อธิบาย กอง/กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
1
(5) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเคราะห์ด้วยระบบบ้านกึ่งวิถี คลิกที่นี่   กองบริหารส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติ
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคเอกชน
โทร. 0 2141 4856
อีเมล์ : halfayhouse.dopth@gmail.com
2
(10) รายงานผลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ คลิกที่นี่   สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มประสานราชการและช่วยอำนวยการ
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของกรมคุมประพฤติ
โทร. 0 2141 4750
อีเมล์ : psrk2015@gmail.com
3
(20) แบบรายงานการติดตามผู้พ้นคุมฯในคดียาเสพติดให้โทษ คลิกที่นี่ กองบริหารส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติ
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
โทร. 0 2141 4855
อีเมล์ : soangkroah.dop.dopth@gmail.com
4
(24) แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมป์[15-11-2561] คลิกที่นี่   สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2141 4776
อีเมล์ : prprobation@gmail.com
5
(27) แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดที่ 13.1 ร้อยละของอสค.
ที่ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด [13-07-2563]
คลิกที่นี่   กองบริหารส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติ
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
โทร. 0 2141 4855
อีเมล์ : soangkroah.dop.dopth@gmail.com
อัพเดตข้อมูล เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566
      
พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ