ระบบรายงานผลการดำเนินการรายเดือน (e-Documents)
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
วันที่ 04 ต.ค. 2565
 
ตรวจสอบผลการส่งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
รหัสผู้ใช้  
 
รหัสผ่าน  
   ตรวจสอบทุกรายงาน คลิกที่นี่ !!
   ตรวจสอบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555 คลิกที่นี่ !!
 
 
วิธีการบีบอัดข้อมูลก่อนทำการส่งไฟล์ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มรายงาน download File อธิบาย
(2) แบบรายงานในการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (กลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) คลิกที่นี่  
(3) แบบรายงานโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ (กลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) คลิกที่นี่  
(5) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเคราะห์ด้วยระบบบ้านกึ่งวิถี (กลุ่มงานสงเคราะห์ผู้กระทำผิด) คลิกที่นี่  
(7) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการแก้ไขฟื้นฟู ฯ (กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด) คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
(10) รายงานผลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ (กลุ่มประสานราชการและช่วยอำนวยการ) คลิกที่นี่  
(11) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
(13) แบบรายงานผลตัวชี้วัด (กพร) คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
(14) แผนการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ 2560 (กพร)  [17-05-2560] คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
(16) การรายงานควบคุมภายใน
    1) สำหรับส่วนกลาง
    2) สำหรับส่วนภูมิภาค

คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
 
(17) แบบรายงานผลการวิเคราะห์กระบวนงานที่สำคัญและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (กพร) คลิกที่นี่  
(18) แบบรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ ตามแผน ปปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [02-01-2563] - คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
(19) แบบรายงานผลการดำเนินงานสร้างงานสร้างอาชีพ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
        แบบรายงานผลการดำเนินงานสร้างงานสร้างอาชีพออนไลน์[20-06-2560]
เปิดระบบ คู่มือการใช้งาน
(20) แบบรายงานการติดตามผู้พ้นคุมฯในคดียาเสพติดให้โทษ (กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูฯ) คลิกที่นี่
(21) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 3/2561 เรื่องแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 (กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ)[19-04-2561] คลิกที่นี่
(22) รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ "CARE" (Certer for Assistance to Reintegration and Employment)[25-06-2561]
(23) แบบสำรวจผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมคุมประพฤติกับสำนักงานศาลยุติธรรม[28-06-2561] เปิดแบบสำรวจ  
(24) แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมป์ (กลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) [15-11-2561] คลิกที่นี่  
(25) แบบรายงานการติดตามเข้าใช้ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center :DXC) [11-12-2561] คลิกที่นี่  
(26) แบบรายงานผลการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE (กองฟื้นฟูฯ-กลุ่มพัฒนาระบบฯ)[20-09-2562 แก้ไขรายละเอียด 3-10-2562] คลิกที่นี่  
(27) แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดที่ 13.1 ร้อยละของอสค. ที่ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด (กองส่งเสริมฯ) [13-07-2563] - คลิกที่นี่  
      
พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ